Stand van zaken (augustus 2022)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

Deze programmalijn bestaat uit meerdere deelprojecten om Samen Beslissen te stimuleren. Per project bespreken we kort de stand van zaken.

  • Er zijn twee multimediale campagneflights geweest (september 2021 en april 2022) van de sectoroverstijgende campagne voor zorggebruikers en zorgverleners. Gedurende enkele weken waren radio en tv-spots te horen en te zien, en daarnaast veel online en offline uitingen die langer doorliepen dan de radio en tv-spots. De campagne binnen de zorgcontext loopt door tot eind november 2022. Er is veel zichtbaarheid gegeven aan de campagne in de diverse sectoren. Ook sloten 7 nieuwe beroepsgroepen uit de zorg zich tussentijds aan bij de 2e flight. Voorafgaande aan de campagne is een effectonderzoek gestart met een nulmeting, gevolgd door een tussenmeting kort na de tweede flight (alleen bij publiek). In de tussenmeting zagen we een positieve tendens. De rapportage van de eindmeting (bij publiek en zorgverleners) volgt eind van het jaar.
  • Goede keuzehulpen kunnen zowel patiënten als zorgprofessionals ondersteunen bij Samen Beslissen. Echter het landelijk breed implementeren van keuzehulpen kent wat drempels. Wij willen ervoor zorgen dat goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en te gebruiken zijn voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. En dus te vinden zijn op 1 vindplek. Daarvoor zijn afspraken nodig over de kwaliteit, governance en financiering van de ontwikkeling, het onderhoud, beschikbaarstelling en gebruik van de keuzehulpen zelf en de vindplek. Na een uitgebreid traject met alle stakeholders o.l.v. Capgemini Invent is een rapport opgeleverd met een beschrijving van de huidige problematiek en mogelijke oplossingen daarvoor. Het voorstel voor de financiering van de beschikbaarstelling en het gebruik kreeg geen unanieme steun. Momenteel wordt gewerkt aan een alternatief, breed gedragen voorstel.
  • Scholing & opleiding is belangrijk voor borging van Samen Beslissen in de toekomst. Competentiesets voor de medisch specialist, verpleegkundige en verpleegkundig specialist zijn opgeleverd en het bestaande opleidingsaanbod rond Samen Beslissen is geïnventariseerd en getoetst. Nieuwe opleidingsmaterialen (microlearnings) zijn momenteel in ontwikkeling. Naast het e-learningmateriaal komt er een pakket voor opleiders en ambassadeurs. Ook loopt onderzoek naar het bevorderen van het interprofessioneel toepassen van Samen Beslissen en wordt gewerkt aan verankering en borging in de opleidingen. Op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg komt in september een overzicht (database) met daarin alle beschikbare leermiddelen (die uit de inventarisatie kwamen en de nieuw ontwikkelde materialen). Opleiders kunnen hier a.d.h.v. filters zoeken naar relevante materialen.
  • Middels bijeenkomsten kunnen we patiënten/naasten versterken in Samen Beslissen en onderling leren van elkaar ondersteunen. Op basis van een behoefte-inventarisatie is voor zorgorganisaties en patiëntenorganisaties een toolkit voor bijeenkomsten over Samen Beslissen met patiënten en naasten ontwikkeld. De producten in de toolkit zijn direct bruikbaar (fysiek en digitaal) én gemakkelijk op maat te maken.

Om het leren van elkaar tussen zorgorganisaties en professionals te stimuleren brengen we praktijkvoorbeelden van Samen Beslissen bij elkaar op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg. Er staan er inmiddels 43 op; ze zijn te doorzoeken op thema en er komen nog steeds nieuwe praktijkvoorbeelden bij. Daarnaast worden online intervisiebijeenkomsten ‘Samen Beslissen in de praktijk’ en een congres georganiseerd en verschijnt er een nieuwsbrief met inspiratieverhalen en het laatste nieuws op het gebied van Samen Beslissen.

  • 30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we rekening met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en zetten we bijvoorbeeld in op geschiktheid van producten voor alle patiënten. Ook zijn een Toolkit Gezondheidsvaardigheden, training voor ziekenhuizen/klinieken (aanmeldformulier blok 4, start 8 september) en een online module voor (patiënten)organisaties ontwikkeld.
  • Voor het organiseren en belonen van Samen Beslissen zijn knelpunten en goede voorbeelden in kaart gebracht. Zorginstellingen krijgen handvatten om Samen Beslissen te organiseren en om van elkaar te leren. Ook wordt kennis uitgewisseld tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen om financiële knelpunten bij het organiseren van Samen Beslissen op te lossen. Er vond een kennissessie voor zorgverzekeraars plaats om hen te stimuleren en handvatten te geven om Samen Beslissen (als onderdeel van uitkomstgerichte zorg) op te nemen in het inkoopbeleid MSZ voor 2023. 8 september volgt een kennissessie voor zorginstellingen en zorginkopers.