Verslag kennissessie 17 januari 2022

Kennissessie ‘Samen Beslissen’ met de patiënt opnemen in

het inkoopbeleid

Op 17 januari vond een kennissessie plaats rond het thema ‘Samen beslissen’.

Het doel van de bijeenkomst was het informeren van zorgverzekeraars over ‘Samen beslissen’ en hen te stimuleren en handvatten te geven om ‘Samen Beslissen’ (als onderdeel van uitkomstgerichte zorg) op te nemen in het inkoopbeleid MSZ voor 2023.

Aan de bijeenkomst namen 20 deelnemers deel. Deze 20 personen houden zich bezig met de inkoopstrategie rond MSZ (beleidsadviseurs, senior inkopers en medisch adviseurs). Daarnaast was ook de werkgroep ‘Organiseren en belonen’ van ‘Samen Beslissen’, onderdeel van het Programma Uitkomstgerichte Zorg aanwezig, net als de coördinator van de veranderaanpak.

Voorliggend document bevat een samenvatting van deze kennissessie. Dit document dient als inspiratie met voorbeelden en reflectievragen, die benut kunnen worden bij de uitwerking van het inkoopbeleid MSZ.

Het document gaat in op:

 1. Een toelichting op het Programma Uitkomstgerichte Zorg: Wat is ‘Samen Beslissen’?
 2. Inspiratie uit de praktijk:
  1. Een voorbeeld van ‘Samen Beslissen’ in de praktijk van een ziekenhuis.
  2. Een voorbeeld van een zorgverzekeraars hoe ‘Samen Beslissen’ te stimuleren.
 3. Elf aanbevelingen voor het belonen en organiseren van ‘Samen Beslissen’
 4. Reflectie van deelnemers op de vraag hoe ‘Samen Beslissen’ vorm te geven in het inkoopbeleid 2023

Samengevat:

 • Het is nuttig en nodig om ‘Samen Beslissen’ op te nemen in het inkoopbeleid van 2023.
 • Gezamenlijkheid en draagvlak onder en tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is essentieel om ‘Samen Beslissen’ verder te brengen en duurzaam te maken. Samen beslissen vergt een inspanning van alle partijen. Kennis over, motivatie tot en overeenstemming over de toegevoegde waarde van Samen Beslissen is daarbij randvoorwaardelijk.
 • Het betrekken van patiënten(vertegenwoordiging) is belangrijk.
 • Om Samen Beslissen op te nemen in het inkoopbeleid, zijn landelijke afspraken en uitgangspunten die alle zorgverzekeraars onderschrijven helpend. Er is behoefte aan voorbeeldteksten voor het algemene deel van de contracten en voor zorginkoopbeleid. ZN gaat hiermee aan de slag.
 • Inspirerende praktijkvoorbeeld en ervaringen van voorlopers helpen. Goede voorbeelden worden verder uitgewerkt i.s.m. voorlopers om landelijke opschaling te bevorderen.
 • Het meetbaar maken van ‘Samen Beslissen’ vraagt om een andere manier van monitoring en om andere KPI’s. Het meer benutten van de (data van) ervaringen van patiënten is belangrijk.
 1. Toelichting op Programma Uitkomstgerichte Zorg, wat is ‘‘Samen Beslissen’’? (Barbara van Leiden en Haske van Veenendaal)

In het Programma Uitkomstgerichte Zorg hebben de HLA-partijen afgesproken om verschillende projecten ten aanzien van ‘Samen Beslissen’ uit te voeren.

Denk hierbij aan projecten als:

  • Een campagne gericht op zorggebruikers en zorgverleners waarbij wordt ingezet op gedragsverandering.
  • Het vindbaar en toegankelijk maken van keuzehulpen.
  • Verankeren van ‘samen beslissen’ in opleiding en scholing van zorgprofessionals zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen.
  • Bevorderen van leren van elkaar, bij zorginstellingen en voor patiënten. Meer informatie is te vinden op www.uitkomstgerichtezorg.nl.

Eén van de activiteiten waar Samen Beslissen zich op richt betreft het ‘Organiseren en belonen’. Zorginstellingen krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren. ‘Organiseren en belonen’ zorgt ervoor dat samen beslissen geagendeerd wordt in alle MSZ-zorg inkoopgesprekken en wordt opgenomen in 25% van de contracten.

‘Samen Beslissen’ is een proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welke medisch beleid het beste past bij de patiënt, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. Dit met als doel om de best passende keuze te maken. Bij het organiseren van ‘Samen Beslissen’ gaat het voor een groot gedeelte over gedrag, ict, tools en randvoorwaarden als financiering. ‘Samen Beslissen’ is daarmee allesomvattend: van de behandelkamer, de ziekenhuisorganisatie tot de zorginkoop. Het stimuleren en mogelijk maken van ‘Samen Beslissen’ vraagt dan ook een aanpassing van het hele systeem zodat alle prikkels dezelfde kant op werken en geen belemmeringen opwerpen.

 1. Inspiratie uit de praktijk
 1. Gezamenlijke reis met Jaco van der Kooij (Projectleider waardegedreven zorg bij het Maasstad Ziekenhuis)

Jaco van der Kooij is kwartiermaker en projectleider waardegedreven zorg bij het Maasstad Ziekenhuis en is tevens koploper wat betreft de implementatie van waardegedreven zorg. Dit ziekenhuis sloot eind 2021 een contract met vier zorgverzekeraars. Dit contract beloont toegevoegde waarde en elimineert de volumeprikkel. De zorgverzekeraars betalen het ziekenhuis een vaste vergoeding, onafhankelijk van het aantal uitgevoerde behandelingen. Daarnaast is er een beloning voor bepaalde prestaties zoals meer kwaliteit, betere

toegankelijkheid of ‘Samen Beslissen’.

Van der Kooij typeert de ontwikkeling van waardegedreven zorg langs drie verschillende reizen of journeys.

  • Een reis van de ziekenhuisorganisatie en zorgverzekeraar
  • Een reis van de ziekenhuisorganisatie zelf
  • Een reis van de patiënt oftewel het zorgpad.

De ‘journey’ van ziekenhuisorganisatie en zorgverzekeraar

Binnen deze reis vind een paradigmaverschuiving plaats. In het oude paradigma werd voornamelijk gestuurd op efficiëntie terwijl in het nieuwe paradigma gestuurd wordt op toegevoegde waarde voor de patiënt. Hierbij vindt een verschuiving plaats van controle naar vertrouwen. Dit vergt inspanning van zowel de zorgaanbieder als zorgverzekeraar. Op het gebied van ‘Samen

Beslissen’ zijn daarom nieuwe KPI’s (key performance indicators) ingevoerd ter vervanging van de bekende P*Q. Hierbij gaat het over proces en kwalitatieve KPI’s.

Vraag: Wat voor nieuwe type afspraken zijn in het verdeelmodel gekomen om de organisatiedoelstelling te behalen?

Antwoord: Een arts niet afrekenen op het aantal dagbehandelingen maar op de goede ervaring van patiënten. Er is dus een verandering nodig van harde waardes naar zachtere waardes zoals PREM/PROM scores.

Vraag: Hoe worden de KPI’s vastgelegd?

Antwoord: Voor de kwalitatieve KPI kan geteld worden hoeveel dashboards in gebruik zijn. Ook kan gewerkt worden met agendacodes die makkelijk uit het systeem te halen zijn. Deze zijn niet volledig betrouwbaar, maar kennen circa 80% betrouwbaarheid.

De ‘journey’ van de ziekenhuisorganisatie zelf

‘Samen Beslissen’ komt gelukkig ook vanuit de zorgprofessionals. Van der Kooij erkent dat de ene vakgroep binnen het ziekenhuis daar verder mee is dan de andere. Hierbij signaleert hij dat jonge professionals er makkelijker op aanhaken dan oudere professionals. Jonge zorgprofessionals kijken namelijk anders naar zorg en naar de toegevoegde waarde die ze willen leveren in het leven van patiënten. Tot slot heeft het samenwerkingsverband (Santeon) waar het Maasstad ziekenhuis bij betrokken is, een versterkend effect op het uitdragen van waarde gedreven zorg.

De patiënt ‘journey’ oftewel het zorgpad

In dit zorgpad heeft ‘Samen Beslissen’ binnen de behandeling een prominente

plaats. Kijk bijvoorbeeld naar het gebruik van dashboards, keuzehulpen en

trainingen op het gebied van ‘Samen Beslissen’. Het betrekken van de patiënten bij kwaliteitsgesprekken is de volgende stap die gezet moet worden. Echter heeft het Maasstad ziekenhuis deze stap nog niet gezet en is op dit moment nog niet uitgedacht op welke manier deze patiënten betrokken gaan worden.

Vraag: Worden huisartsen ook meegenomen in deze ontwikkeling?

Antwoord: De wens is herkenbaar maar of dat lukt hangt mede af van het aantal betrokken organisaties. Wanneer is sprake is van een groot aantal waarnemers is dit bijvoorbeeld lastiger te organiseren.

Vraag: Worden er veranderingen in de organisatie van poli's of investeringen in ICT verwacht?

Antwoord: Vanuit Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) is gekeken naar verschil in behoeften van patiënten. De programma’s JZOJP en Uitkomstgerichte Zorg zitten dicht bij elkaar.

Een belangrijke les die Van der Kooij vanuit de projectleiders rol in het Santeon verband ziet, is dat er niet één standaardaanpak voor ieder ziekenhuis is. De aanpak hangt binnen het ziekenhuis bijvoorbeeld af van waar de energie zit en welke professionals ermee aan de slag willen. Het gesprek over financieren, belonen en contractering tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar is daarmee een gezamenlijke zoektocht. Een reis dus in termen van Van der Kooij, wat tevens een vorm van ‘Samen Beslissen’ is.

 1. Hoe kunnen zorgverzekeraars ‘Samen Beslissen’ stimuleren? Een voorbeeld bij CZ: ‘Samen Beslissen’ is maatwerk (Fenna IJpelaar, programmamanager zorginnovatie bij CZ)

Gepersonaliseerde zorg in combinatie met ‘Samen Beslissen’ is een van de strategische ambities van CZ. In het inkoopbeleid voor 2022 staat dat CZ erop inzet dat ‘‘Samen Beslissen’ eind 2024 in elk ziekenhuis [in het kernwerkgebied] maakt CZ daar afspraken over die terugkomen in zorgovereenkomsten en meerjarenafspraken.

Aan welke afspraken moet gedacht worden? IJpelaar vertelt dat het aan de ziekenhuizen is om dit in te vullen. De ziekenhuizen formuleren hun eigen ambitie/doelstelling en maken een plan van aanpak. Wat daar in staat, is aan hen. Zo is er veelal aandacht voor scholing. Natuurlijk reflecteert de zorgverzekeraar op de plannen en denkt mee. Zo probeert de zorgverzekeraar aan te sluiten op de wensen van het ziekenhuis door good practices vanuit andere gesprekken met ziekenhuizen mee te nemen. Maar de ambitie van het ziekenhuis is het vertrekpunt. Belangrijk is dat de ambitie voor ‘Samen

Beslissen’ bij de Raad van Bestuur ligt.

De vraag wordt gesteld hoe opschaling mogelijk is, als maatwerk het uitgangspunt is. IJpelaar schetst dat CZ met een aantal ziekenhuizen intensief samenwerkt binnen zogeheten duurzame coalities. Deze richten zich op langjarig afspraken maken en samen doelen stellen, om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Binnen deze duurzame coalities ontstaan good practices, ook op het terrein van ‘Samen Beslissen’. Deze good practices zijn over te nemen op andere plekken. De duurzame coalities fungeren als een soort motor om ontwikkelingen op andere plekken te voeden en inspireren.

CZ ervaart dat ‘Samen Beslissen’ lastig te ‘vangen’ is in harde afspraken. Er zijn allerlei procesafspraken te maken over bijvoorbeeld opleiding van professionals en de inzet van keuzehulpen. Maar daarmee is nog niet bekend hoe het contact en gesprek tussen patiënt en zorgverlener plaatsvindt.

Uit reacties van deelnemers aan de bijeenkomst komt naar voren dat het

resultaat van ‘Samen Beslissen’ in de vorm van patiëntervaringen een

aangrijpingspunt kan zijn. Bijvoorbeeld via PREM’s. “Je moet eigenlijk in die behandelkamer gaan zitten, want daar gebeurt het”.

Vraag: Het maken van de genoemde afspraken klinkt vrijblijvend. Wordt het op termijn dwingender?

Antwoord: IJpelaar verwacht de ontwikkeling binnen ziekenhuizen en verwacht dat het ook bij de afspraken tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis die kant op gaat.

Vraag: Hoe worden afspraken verwerkt in de inkoopvoorwaarden?

Antwoord: CZ heeft een kwaliteitsparagraaf waarin de inhoudelijke afspraken over ‘Samen Beslissen’ worden opgenomen. Afspraken die te maken hebben met financiering komen in de overeenkomst te staan.

Vraag: Wat heeft CZ gedaan om de expertise wat betreft ‘Samen Beslissen’ te

krijgen?

Antwoord: Op dit moment is CZ betrokken bij werk- en klankbordgroepen. Daarnaast houden zij literatuur bij en nemen zij inkopers en medisch adviseurs mee op dit onderwerp.

 1. Elf aanbevelingen voor het belonen en organiseren van ‘Samen Beslissen’ (Haske van Veenendaal)

Haske van Veenendaal is onderzoeker en trainer op het gebied van ‘Samen Beslissen’ en lid van de werkgroep Organiseren en belonen rond ‘Samen

Beslissen’. De werkgroep heeft met enkele (zorg)organisaties gesproken over knelpunten bij het organiseren en belonen van samen beslissen. Er volgen nog meer gesprekken, maar op basis van de gesprekken tot nu toe is een voorlopig resultaat geformuleerd in de vorm van tussentijdse aanbevelingen.

Vijf aanbevelingen rond belonen, gericht op verzekeraars

 1. Zet als (preferente) verzekeraar ‘Samen Beslissen’ echt op de agenda.

Zorg dat er aan beide kanten van de tafel (zorgaanbieder en zorgverzekeraar) inhoudelijke deskundigheid én implementatie-expertise vertegenwoordig is. Ga in gesprek over wat de ambitie is op het gebied van ‘Samen Beslissen’ en versterk wat al gaande is. Probeer daarnaast de verbinding te zoeken met het beleid van de zorgorganisatie en wettenschappelijke- en patiëntverenigingen (bijvoorbeeld Zinnige zorg, Zorg op de Juiste Plek, Waardegedreven zorg, Uitkomstgerichte zorg).

 1. Ga in dialoog over wat de implementatie inhoudt.

Kijk verder dan alleen naar keuzehulpen en dashboards. Het gaat immers om het duurzaam veranderen van gedrag. Denk bijvoorbeeld aan training en het geven van feedback op gesprekken met patiënten. Stimuleer een lerende houding. Iedere organisatie heeft zijn eigen implementatieproces nodig. Betrek de professionals en patiënten in het gesprek over hoe je tot meer samen beslissen komt.

 1. Bepaal samen met de zorgorganisatie hoe je de resultaten van ‘Samen Beslissen’ wilt volgen.

Beperk het aantal KPI’s en kies uitkomsten of KPI’s die echt iets zeggen over het

gedragsverandering ondersteunen en probeer resultaten waar mogelijk te bepalen op het niveau van het netwerk/keten. Zie hierbij af van onnodige registratie. Een periodieke steekproef kan bijvoorbeeld ook goed werken.

 1. Bekostig ‘Samen Beslissen’.

Beloon besparing op de productie als uitkomst van ‘Samen Beslissen’. Stel het niet als voorwaarde vooraf. Denk in termen van meerjarenafspraken en bundled payments. Project financiering van implementatie voor het opstarten van activiteiten bijvoorbeeld. Maak tot slot mogelijk dat omzet winst wordt benut voor groei van goede zorg in adherentiegebied (bijvoorbeeld betere samenwerking met de HAP als KPI voor de afspraken t.a.v. de acute zorg).

 1. Kijk naar welke rol je randvoorwaardelijk kunt spelen.

Doe mee in lerende netwerken, zorg voor consistentie in de aanpak met andere verzekeraars, schaal via de preferente verzekeraars landelijk op en stel keuzehulpen en tools aan verzekerden beschikbaar. Overweeg tot slot als ziekenhuis om te stoppen met de Nza-registratiecode voor ‘Samen Beslissen’. De code geeft geen goed beeld van de mate waarin ‘Samen Beslissen’ plaats vindt. De zorgverzekeraar zou niet moeten verwachten van een ziekenhuis om op deze manier te administreren.

Jaco van der Kooij merkt op dat er minder gezocht zou kunnen worden in de code maar meer aandacht zou kunnen zijn voor de uitkomst. Dus niet de vraag stellen hoe vaak een code is geregistreerd maar aandacht hebben voor de ervaringen. “Als we die code gaan aanpassen gaan we het oude manier van werken weer stimuleren. Niet meer kwantitatief maar kwalitatief. Het zit namelijk in het gedrag.”

Hoewel in deze sessie de focus ligt op het belonen van ‘Samen Beslissen’ is in de

interviews die zijn gehouden ook informatie opgehaald over succesfactoren

t.a.v. het organiseren van ‘Samen Beslissen’. Zorgverzekeraars kunnen in de

kwaliteitsgesprekken vragen of hier aandacht voor is.

Zes aanbevelingen over het organiseren van ‘Samen Beslissen’, voor ziekenhuizen

 1. Heb een gedragen zorgorganisatiebrede visie waar ‘Samen Beslissen’

prominent onderdeel van uit maakt (en blijft maken).

Zet ‘Samen Beslissen’ op de agenda van de verzekeraar. Maak het daarnaast onderdeel van de visie en veranker het in verbeterprocessen, scholing, overleg, personeelsbeleid, metingen, et cetera. Maak ‘Samen Beslissen’ de hefboom om op individueel niveau tot juiste beslissingen (waarde) te komen én als hefboom naar gepersonaliseerde zorg. Een optie is bijvoorbeeld om voorrang te geven aan verzoeken - bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van dashboards - van teams die aangegeven hiermee ‘Samen Beslissen’ te gaan versterken.

 1. Zie ‘Samen Beslissen’ als een breed concept dat de inrichting van de organisatie, werk/zorgprocessen, gedrag/cultuur van alle medewerkers en patiënten omvat.

Voer met elkaar de dialoog over wat ‘Samen Beslissen’ inhoudt. Stimuleer

verbeteren (interprofessioneel, multidisciplinair, werkvloerleren en netwerkzorg). Hierbij is het van belang om uit te stralen dat ‘Samen Beslissen’ geen project is maar blijvend is. Maak ‘Samen Beslissen’ dus ook onderdeel van de opleidingen en het kwaliteitsbeleid.

 1. Organiseer en ondersteun multilevel implementatie (tools, gedrag/cultuur, proces, randvoorwaarden) en opschaling.

Maak gebruik van wat er al gebeurt door op zoek te gaan naar goede interne en externe voorbeelden. Zorg daarnaast voor expertise op het gebied van ‘Samen Beslissen’ en faciliteer peer-to-peer learning. Alloceer veranderkundige ondersteuning en trainers.

Organiseer een goede ICT-ondersteuning.

Zorg er voor dat ‘Samen Beslissen’ op de agenda staat bij relevante

gesprekstafels.

 1. Alhoewel implementatie op alle levels nodig is: organiseer ‘Samen Beslissen’

vanuit de interactie in het primaire proces.

Beschouw ‘Samen Beslissen’ als een pijler van vakmanschap en professioneel leiderschap. Benut daarbij goede energie en begrijp wat professionals en patiënten nodig hebben. Betrek hierin zeker de patiënt (samen doen).

 1. Volg de resultaten van de implementatie.

Gebruik metingen die het leren in het primair proces stimuleren en aggregeer deze informatie. Gebruik de uitkomsten in dit primaire proces waardoor helder wordt welke data op groepsniveau nodig zijn (bijvoorbeeld betere thuiszorg leidt tot lagere ligduur). Vergeet hierbij niet dat een steekproef ook een meting is en kijk wat er al gemeten wordt en zinvol kan worden gebruikt. Overweeg daarnaast om de feedback op consultopnames als ultieme indicator te gebruiken en ga het gesprek aan over het stoppen van de NZA-registratiecode.

 1. Bekostig je ambities

Maak financiële ruimte voor omzetverschuivingen en ga voor meer patiënten zorgen in je adherentiegebied. Daarnaast is het bij de start handig om specifieke (tijdelijke) subsidies aan te vragen (bijvoorbeeld transformatiegelden en meerjarenafspraken). Durf tot slot te investeren of ga bij een kleine marge in overleg met de verzekeraar over de financiering van tijdelijke kosten.

4. Reflectie op de vraag hoe ‘Samen Beslissen’ vorm te geven in het inkoopbeleid 2023

Alle deelnemers aan de bijeenkomst zijn het eens met de stelling: Het is nuttig

en nodig om ‘Samen Beslissen’ op te nemen in het inkoopbeleid van 2023.

Zij reflecteerden op een aantal vragen, die hieronder zijn weergegeven inclusief de antwoorden.

Wat is er nodig om te zorgen dat ‘Samen Beslissen’ van de grond komt?

 • Kennis, motivatie en overeenstemming over de toegevoegde waarde van Samen Beslissen.
 • Het betrekken van patiënten(vertegenwoordiging)
 • Ondersteuning bij de implementatie

Wat is er nodig op Samen Beslissen op te nemen in het inkoopbeleid?

 • Landelijke afspraken en uitgangspunten die alle zorgverzekeraars onderschrijven.
 • Draagvlak bij zorgverzekeraars en ziekenhuizen.
 • Voldoende capaciteit.

Wat is er nodig om Samen Beslissen op te nemen in de contractafspraken? Zorgverzekeraars hebben behoefte aan goede voorbeelden, ruimte voor verkenning en het stimuleren van de beweging. Een belangrijk aspect van contractafspraken is het monitoren van resultaten. Daarom is er behoefte aan manieren om het effect van ‘Samen Beslissen’ zichtbaar te maken.

Wat heb je nodig om ‘Samen Beslissen’ verder te brengen?

 • Gezamenlijkheid: het is een inspanning van alle partijen samen.
 • Voorbeeldteksten voor het algemene deel van de contracten en voor zorginkoopbeleid.
 • Draagvlak, waarbij landelijke inspirerende voorbeelden helpend zijn.
 • Delen van praktijkvoorbeelden en delen van ervaring.
 • Prioritering in de organisatie.

Er volgt een tweede kennissessie in het najaar voor zorginkopers en zorgverkopers, waarbij input en goede voorbeelden voor het sluiten van het contract voor het komende inkoopjaar (2023) centraal staat.

Wordt lid van het kennisplatform: https://platformuitkomstgerichtezorg.nl/home/default.aspx

Bijlage: Gedetailleerde uitkomsten bespreking ‘vorm geven van samen beslissen in inkoopbeleid’

Twee subgroepen gingen met elkaar in gesprek over drie kernvragen. De gedetailleerde uitkomsten uit de subgroepen zijn opgenomen in deze bijlage.

Uitkomsten van subgroep 1:

Wat is er nodig om te zorgen dat ‘Samen Beslissen’ van de grond komt?

 • Opleiden van verpleegkundigen en specialisten en het bieden van een platform / kenniscentrum.
 • Daar waar mogelijk patiëntenorganisaties, patiëntenvertegenwoordiging of cliëntenraad betrekken.
 • Intrinsieke motivatie bij de zorgaanbieder om met het onderwerp aan de slag te gaan.
 • Keuzehulpen die ook te lezen zijn voor patiënten met slechte gezondheidsvaardigheden.
 • Registratie/declaratie van ‘Samen Beslissen’ consulenten.
 • In hoeverre wordt dit onderwerp als concurrentieel beschouwd? Tussen zorgverzekeraars alsmede tussen ziekenhuizen?
 • Een bij beide partijen gedeeld beeld over ‘Samen Beslissen’ en het belang

hiervan inzien.

Wat is er nodig op dit op te nemen in het inkoopbeleid?

 • Heldere en realistische doelstellingen en een haalbaar tijdpad.
 • Gezamenlijke afspraken over hoe gekeken wordt naar de visie van een

ziekenhuis op ‘Samen Beslissen’ en de inbedding in de organisatie

 • Inzetten op een team dat hiermee aan de slag kan
 • Gezamenlijke uitgangspunten / begrip (sluit aan op de eerder genoemde 'eenheid van taal')
 • Onderscheid in regio's. Zit er onderscheid in de landelijke ambitie voor preferente / niet preferente zorgverzekeraars?

Wat is er nodig op dit op te nemen in de contractafspraken?

 • Generieke vrijblijvende doelstellingen kunnen algemeen opgenomen worden. Voor concrete langere termijn afspraken is een intensievere samenwerking gewenst.
 • Goede voorbeelden/handvatten waardoor congruent handelen mogelijk wordt
 • Ruimte om dit onderwerp te kunnen verkennen.
 • Overeenstemming over de gemaakte afspraak in een jaar. Afspraak moet zo SMART mogelijk geformuleerd worden. Afspraken monitoren en follow-up voor het volgende jaar.

Uitkomsten subgroep 2

Wat is er nodig om te zorgen dat ‘Samen Beslissen’ van de grond komt?

 • Belangrijk gevonden worden om uiteindelijk ook tijd eraan te kunnen besteden.
 • Inbedden in norm consultvoering jonge specialisten, A(N)IOS, VS, PA, verpleegkundigen -> dit is hoe wij hier (ziekenhuis) werken. Dit is onze standaard.
 • Ondersteuning in de implementatie bij zorginstellingen die minder ervaring hebben.
 • Aandacht voor implementatie van concrete tools en methoden en dit financieel faciliteren.
 • Inbedden in strategie met ‘Samen Beslissen’ als middel en niet als doel.
 • Helderheid onder alle stakeholders wat we onder ‘Samen Beslissen’ verstaan. Daarbij uniform definiëren wanneer een zorgprofessional ‘Samen Beslissen’ goed of niet goed toepast.
 • Vertalen van waarde gezien door de patiënt en gezien door de

zorgverlener naar proces van ‘Samen Beslissen’.

 • Draagvlak onder zorgverleners en branche organisaties.

Wat is er nodig op dit op te nemen in het inkoopbeleid?

 • ‘Samen Beslissen’ als onderdeel van waarde gedreven zorg en niet als

losstaand doel.

 • Landelijk uniform ‘Samen Beslissen’ en waarde gedreven zorg vastleggen als uitgangspunt.
 • Draagvlak dat we (de zorgverzekeraar) ‘Samen Beslissen’ de norm vinden

qua consultvoering en onderdeel WGBO.

 • Draagvalk binnen de zorgorganisatie en capaciteit voor de uitvoer hiervan.
 • ‘Samen Beslissen’ moet voornamelijk landen in ziekenhuize met meerjarenafspraken of partnerships waarbij dit onderdeel is van de afspraak.

Wat is er nodig op dit op te nemen in de contractafspraken?

 • Sturen op de uitkomsten / meerwaarde van ‘Samen Beslissen’. Kijk hierbij

naar patiënttevredenheid en PROMS.

 • Nog geen afrekensystematiek maar stimulering van de beweging.
 • Prioriteit, capaciteit, kennis en motivatie.
 • Een uniforme definitie door zorgverzekeraar en zorgaanbieder.
 • De KPI’s moeten passen bij de doelstellingen.
 • Structurele borging in het ziekenhuis van ‘Samen Beslissen’ en alles wat

daarbij nodig is.

 • ‘Samen Beslissen’ en toevoeging van waarde in zorgproces uniform

overeenkomen en vervolgens vastleggen.