ICT en toegankelijkheid

Om van uitkomstgerichte zorg ‘het nieuwe normaal’ te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten begrijpelijk en goed vindbaar is, maar ook toepasbaar in de praktijk. Zorgprofessionals hebben te maken met een hoge registratielast en ervaren ICT nog vaak als hinderend. Patiënten daarentegen zoeken tegenwoordig veel informatie op internet, terwijl niet alle informatie even betrouwbaar en duidelijk is.

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang. Dit draagt bij aan zowel het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten als aan het verhogen van het werkplezier bij de professionals. Het ministerie van VWS neemt het voortouw in de werkgroep voor dit thema.

Goede ondersteuning van ICT heeft de volgende voordelen:

  • Betere toegang tot relevante en actuele richtlijnen en (referentie)waarden van uitkomsten.
  • Verrijking van deze gegevens met informatie uit de patiënteigen of de landelijke populatie uitkomsten.
  • Waardevol voor zowel leren en verbeteren als voor samen beslissen.

Betere (ICT-)implementeerbaarheid door blauwdruk

Standaardisatie van (patiënt)gegevens voorkomt dat er specifieke oplossingen bedacht worden, die 1-op-1 aan elkaar gekoppeld moeten worden. Er worden afspraken gemaakt over de manier waarop de gegevens worden uitgevraagd en opgeslagen. De afspraken en informatiestandaarden die de werkgroep ontwikkelt, leveren uiteindelijk een ‘blauwdruk’ op. Deze ‘blauwdruk’ ondersteunt de andere werkgroepen binnen het programma en kan gebruikt worden door externe softwareleveranciers bij de ontwikkeling van tools om data te verzamelen, op te slaan en te delen. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande.  Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Uitgangspunten werkgroep

Ons streven is dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin de patiënt alles vindt wat voor zijn gezondheid van belang is en waar hij gegevens kan aanleveren (bijvoorbeeld via vragenlijsten). Een omgeving waar relevante gegevens uit verschillende bronnen samenkomen.

Voor de zorgprofessional zijn er allerlei belangrijke verbindingen om de gegevens te ontvangen. Als een huisarts de patiënt doorverwijst, komen er gegevens mee. Het kunnen gebruiken en delen van gegevens in de keten (ketenintegratie) speelt dus een grote rol. Ook is het belangrijk dat zorgprofessionals de uitkomsten van een behandeling uitvragen; niet alleen de klinische, maar ook de persoonlijke uitkomsten van de patiënt (PROMs). Zorgprofessionals kunnen die uitkomsten heel concreet gebruiken tijdens de individuele behandeling en om te leren van de groep van vergelijkbare patiënten.

Er zijn meerdere manieren om de gegevens te verzamelen, beheren, verspreiden en toegankelijk te maken voor diverse doelen zoals wetenschappelijk onderzoek of benchmarking. Het begint echter allemaal met afspraken maken over de gegevens: wat zijn de eisen voor de uitwisselbaarheid? Als dat goed is geregeld, maakt het niet uit hoe de gegevens technisch in de spreekkamer komen. Er zijn veel goed doordachte concepten, maar ze vallen of staan met de kwaliteit van de gegevens. En daarmee dus de kwaliteit van de informatiestandaarden.

Bekijk het werkplan voor ICT en toegankelijkheid.