ICT en toegankelijkheid

Om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten toegankelijk en toepasbaar is. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Zorgprofessionals hebben te maken met een hoge registratielast en ervaren ICT nog vaak als hinderend. Patiënten daarentegen zoeken tegenwoordig veel meer informatie op internet, terwijl niet alle informatie even betrouwbaar en duidelijk is.

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang. Dit draagt bij aan zowel het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten als aan het verhogen van het werkplezier bij de professionals. Het ministerie van VWS en specifiek de Directie Informatiebeleid neemt het voortouw in lijn 4 voor dit thema.

Ondersteuning van ICT om meer te bereiken

Met dit deel van het programma willen we onder andere ondersteunen bij:

  • Betere toegang tot relevante en actuele uitkomsten.
  • Duidelijke afspraken over uniformering en standaardisatie van gegevens.
  • Verminderen administratieve last bij het vastleggen en verzamelen van gegevens.
  • Centrale analyse, duiding en terugkoppeling van landelijke gegevens voor leren en verbeteren, samen beslissen en ook organiseren en betalen van de zorg.
  • Voldoen aan wet- en regelgeving rondom privacy en de AVG.

Om dit te bereiken zal de werkgroep de technische kaders en randwoordwaarden scheppen om klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) digitaal beschikbaar te maken. Hiermee ondersteunt de werkgroep de andere lijnen binnen het programma. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en landelijke programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Uitgangspunten werkgroep lijn 4

Deze werkgroep ondersteunt vooral het werk dat plaatsvindt in de werkgroep van lijn 1. We maken zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd. Omdat het programma als doel heeft om "implementeerbare sets van uitkomstinformatie" (informatiepakketten) op te leveren, is een belangrijk onderdeel van lijn 4 het uitvoeren van een zogenoemde Proof of Concept. Dit betekent dat de informatiepakketten die zijn ontwikkeld, in de praktijk worden getoetst. Zo kunnen we bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijk uitkomstinformatie te komen.

Bekijk het werkplan voor ICT en toegankelijkheid.