Subsidieoproep uitkomstgericht organiseren en betalen

Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra kunnen nu subsidie aanvragen voor het experimenteren met meer uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg. Deze subsidie is gestart als onderdeel van het programma Uitkomstgerichte Zorg en heeft als doel het bij elkaar brengen van kansrijke initiatieven. Zo kunnen verschillende organisatie- en contractvormen naast elkaar gelegd worden om zicht te krijgen op de effecten: wat werkt wel en wat niet? De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 december 2020 om 14.00 uur.

Lifthal in ziekenhuis, patiënt in ziekenhuisbed gaat met verpleger in de lift
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Er wordt gezocht naar succes- en faalfactoren, naar manieren om drijfveren te vinden om te komen tot samenwerkingsvormen gericht op het organiseren van uitkomstgerichte zorg die het best passend is bij de wensen en behoeftes van de individuele patiënt. Dit het liefst in het netwerk van zorg en naar de meest effectieve manieren om continu leren en verbeteren te stimuleren. Uiteindelijk levert dit handvatten op voor toepassing in de praktijk.

Over de subsidieaanvraag

De subsidieaanvragen moeten aan de volgende criteria te voldoen:

  • Concreet plan van aanpak met duidelijke fasering gericht op implementatie en evaluatie van de interventie, met inzicht in welke methodes worden toegepast om kennis te verzamelen over:
    • Wat werkt, wat niet en vooral waarom?
    • Hoe pakten de gekozen methoden en interventies uit en wat is bijgeleerd over het gebruik daarvan?
  • Concreet inzicht in effecten van de andere manier van organiseren en betalen.
  • Concreet eindproduct: na afronding van het project moet kennis publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen waarmee grootschalige implementatie gerealiseerd kan worden.

Voor wie

De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een instelling die medisch specialistische zorg verleent. Transmurale multidisciplinaire vormen van samenwerking zijn niet noodzakelijk, maar wel gewenst gezien de patiëntgerichte aanpak. Relevante disciplines en beoogde einddoelgroep(en) worden in de projectgroep vertegenwoordigd (zorgverleners, zorgverzekeraar en (vertegenwoordiging van) patiënten).

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal € 1.100.000,- beschikbaar met een maximum van
€ 200.000,- per project. De beoogde duur van de projecten is maximaal 24 maanden.

Aanvraag indienen en meer informatie

Geïnteresseerden kunnen tot 1 december 2020, 14.00 uur hun subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Lees meer informatie en bekijk de volledige subsidieoproep op de website van ZonMw.