Verkenning uitkomstgerichte organisatie- en contractvormen in Nederland

Welke uitkomstgerichte organisatie- en contractvormen zijn er op dit moment in Nederland? Deze vraag heeft adviesbureau SiRM verkend in opdracht van de werkgroep ‘meer uitkomstgericht organiseren en betalen’ binnen het programma Uitkomstgerichte zorg. SiRM heeft hiervoor meer dan 40 gesprekken met experts gevoerd over voorbeelden en kansen, maar ook valkuilen en tegenkrachten. De belangrijkste inzichten van veelbelovende èn niet helemaal gelukte initiatieven zijn weergegeven in dit rapport.

Zorgprofessional lopend in ziekenhuishal, omslag SiRM-rapport meta-inventarisatie uitkomstgericht contracteren en organiseren
Beeld: ©SiRM

Uit de resultaten blijkt dat uitkomstgericht organiseren en betalen nog aan het begin staat. Het op poten zetten van innovatieve organisatie- en contractvormen kost de voorlopers nog veel tijd en energie: er moet nog veel uitgezocht worden. Bovendien zijn de resultaten niet altijd direct zichtbaar of meetbaar. Ondanks dat zijn de principes van uitkomstgerichte zorg en enkele mooie praktijkvoorbeelden, veelbelovend.

Het rapport geeft een aantal concrete suggesties voor vervolg. Zo benadrukken de geïnterviewde experts het belang van het beschikbaar komen van betere uitkomstinformatie en een goede ICT-ondersteuning, twee afzonderlijke thema’s binnen het programma Uitkomstgerichte zorg. Een aantal nog openstaande vragen wordt binnen het ZonMw-programma ‘Meer uitkomstgericht organiseren en betalen’ opgevolgd in de vorm van experimenten en praktijkgericht onderzoek. Dit rapport biedt een basis van de huidige stand van zaken, waar we nu op kunnen voortborduren.

Meer weten?

Benieuwd naar de aanbevelingen én kanttekeningen die SiRM beschrijft? Bekijk de meta-inventarisatie voor meer informatie en de resultaten.
Voor een breder beeld van (inter)nationale vormen van uitkomstgericht organiseren en betalen en andere interessante inzichten: