Leren en veranderen

Uitkomstgerichte zorg vraagt om een verandering van kennis, houding en gedrag bij zorgaanbieders, zorgprofessionals en management van een zorginstelling. Hiervoor is de werkgroep 'Veranderaanpak' in het leven geroepen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) neemt het voortouw in deze werkgroep. De veranderaanpak is aanvullend op de andere vier thema's en heeft als doel het veld te ondersteunen bij het implementeren van de gewenste verandering binnen het programma.

Deze verandering richt zich op a) meer samen beslissen op basis van uitkomstinformatie en b) meer gebruik van uitkomstinformatie om binnen de zorg te leren en te verbeteren. Patiënten spelen ook een rol bij de verandering die in zorgorganisaties en onder professionals plaatsvindt. Daarom worden patiënten betrokken bij het opstellen van een strategie om in de spreekkamer meer samen te beslissen.  

Uitgangspunten veranderaanpak

De veranderaanpak heeft de volgende uitgangspunten:

  • Verandering gaat over leren, gedrag en houding.
  • We beginnen met enkele nuttige acties en ontwikkelen de aanpak door op basis van de gebleken behoefte in het veld.
  • Door kennis en ervaringen te bundelen, versnellen en verbreden we de bestaande beweging binnen de medisch-specialistische zorg. Hiervoor wordt onder andere een programmabreed leer- en kennisplatform opgezet.
  • Waar nodig schakelen we experts in.

De veranderaanpak richt zich dus zowel op het verbreden van de bestaande beweging als op het stimuleren van toepassing in de praktijk. De veranderaanpak neemt hierin drie rollen.

Veranderaanpak als informatiespil

Uitkomstgerichte zorg kan meer gestimuleerd worden door kennis aan te bieden en informatie te ordenen. De veranderaanpak verzamelt daarom (goede) voorbeelden en verspreidt deze via het kennisplatform en bijeenkomsten. De veranderaanpak is dan ook als een spin in het web; informatie komt samen en wordt verder verspreid. Via informatiedeling vanuit de verschillende thema's en door successen te delen, willen we het enthousiasme verhogen en de olievlek verspreiden.

Veranderaanpak als inspirator

Zonder inspiratie, geen beweging. Naast de organisatie van diverse bijeenkomsten, richt de veranderaanpak een ambassadeursclub op. Deze bestaat uit professionals, medisch specialisten en verpleegkundigen, die kunnen worden ingezet om te spreken en informatie te delen. Ook komt er een coachclub. De deelnemende coaches bieden ondersteuning bij de implementatie van uitkomstgerichte zorg bij instellingen die hier behoefte aan hebben. Verder ondersteunt de veranderaanpak regionale samenwerking en uitwisseling door regionale ontmoetingen en netwerkbijeenkomsten te faciliteren.

Veranderaanpak als expert

De veranderaanpak ontwikkelt implementatiestrategieën gericht op samen beslissen en leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie. Het opschalen van goede voorbeelden is binnen de zorg een grote uitdaging. Ook zal het gebruik van de uitkomstensets in de praktijk aanpassing vragen van zorginstellingen die al op hun eigen manier met uitkomstgerichte zorg bezig zijn. Om aanpassing mogelijk te maken en opschaling te bevorderen, ontwikkelt de veranderaanpak handvatten. Tot slot wordt een aantal scenario’s ontwikkeld om instellingen te ondersteunen die aan de slag willen met uitkomstgerichte zorg.

Bekijk het werkplan van de veranderaanpak.