Campagne Samen Beslissen in de zorg - Tussenmeting zorggebruikers

Maandag 6 september 2021 hebben de verschillende brancheorganisaties in de zorg samen een campagne over Samen Beslissen in de zorg gelanceerd. Om de effecten van deze campagne te kunnen meten, is in juni 2021 een 0-meting uitgevoerd onder zorggebruikers en zorgverleners. Eind oktober/begin november is een tussenmeting gedaan onder zorggebruikers, om inzicht te krijgen in de eerste campagne-effecten onder deze groep. In 2022 wordt een nameting gedaan om de effecten van de campagne op het gedrag en de gedragsintentie van alle doelgroepen vast te stellen.

Onderzoeksdoel

Dit onderzoek biedt inzicht in de mate waarin de ontwikkelde campagne Samen Beslissen de campagnedoelen weet te bereiken. Met een 0-meting is de stand van zaken voorafgaand aan de uitrol van de campagne vastgelegd, de huidige tussenmeting geeft inzicht in de bereikte effecten op het samen-beslisgedrag van zorggebruikers.

Centraal in dit onderzoek staat de vraag: In hoeverre worden de doelstellingen van de campagne Samen Beslissen behaald en dragen
deze bij aan een daadwerkelijke toename van Samen Beslissen?