Eerste resultaten literatuurstudies naar de toegevoegde waarde van uitkomstgerichte zorg

Vier onderzoeksgroepen uit Nederland zijn, in opdracht van VWS, eind 2020 begonnen met het uitvoeren van verschillende literatuurstudies naar de werking en toegevoegde waarde van uitkomstgerichte zorg. De onderzoeksgroepen delen de eerste resultaten graag met het veld. Deze zijn samengevat in verschillende factsheets, die gepubliceerd zijn op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg.

Per literatuurstudie geven ze een overzicht van de eerste resultaten ten aanzien van de zoekstrategie, voorbeeld artikelen, tips en tricks en kennishiaten in de literatuur. Met het doel dat de kennis die ze nu al opgedaan hebben, direct toegepast kan worden in de praktijk van uitkomstgerichte zorg en input kan geven op de kennislacunes in dit veld.

Onderwerpen literatuurstudies

De literatuurstudies van de vier onderzoeksgroepen richten zich op de toepassing van Patient Reported Outcome Measures, oftewel patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMS) in de dagelijkse zorg, het proces van leren en verbeteren op groepsniveau (denk aan een afdeling), de kosten, en de organisatie van geïntegreerde zorg.

Ook hebben ze in kaart gebracht welke andere onderzoekers in Nederland bezig zijn met het uitvoeren van een review. Dit leverde zes additionele literatuurstudies op: netwerk betaal modellen, management control en prestatiemanagement, invloed op de zorgprofessional, breed overzicht van waardegedreven zorg, implementatie van waardegedreven zorg, en patiënt gerichtheid.

Overzicht van reviews die momenteel uitgevoerd worden in Nederland

  1. PROMS in de dagelijkse zorg
  2. Leren en verbeteren op basis van geaggregeerde patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie
  3. Costing in Value-based Healthcare (VBHC)
  4. Value-Based Integrated Care: A Systematic Literature Review
  5. The effect of network-level payment models on care network performance: a scoping review of the empirical literature
  6. Management control en prestatiemanagement van uitkomstgerichte zorg
  7. WaardeGedrevenZorg: wat betekent het voor de zorgprofessional?
  8. Scoping review: Systematisch weergeven van wat bekend is over VBHC [factsheet volgt]
  9. Scoping Review: Implementatie waardegedreven zorg [geen factsheet]
  10. Scoping Review: Overzicht geven van empirische studies op gebied van patiënt gerichtheid van VBHC [geen factsheet]