Nieuwe subsidieregeling Zorginstituut stimuleert uitkomstgerichte zorg

Het Zorginstituut is begonnen met een nieuwe subsidieregeling: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen. De subsidieregeling bestaat uit 5 jaargangen (2021-2025) en stimuleert het goede gesprek tussen zorgvragers en zorgverleners. Het thema van 2021 is ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. Projectvoorstellen kunnen vanaf 4 januari tot en met 31 maart 2021 worden ingediend bij het Zorginstituut.

Het doel van deze subsidieregeling is dat mensen op basis van uitkomstinformatie zelf kunnen meebeslissen over welke zorg het beste bij hen past. In 2021 ligt de focus op persoonsgerichte zorg. Hierbij gaat het om zorg waarin de doelen van de zorgvrager centraal staan en waar niet alleen naar de beperking of ziekte wordt gekeken. Soms kan kiezen voor minder optimaal of niet behandelen dan een beter passende keuze zijn. Een ander accent in de regeling is dat projecten het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij samen beslissen met kwetsbare ouderen. Tot slot is het de bedoeling dat de projecten een verbinding leggen tussen de eerste-, tweede- en derdelijns curatieve zorg. Een organisatie uit de eerste lijn (bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleging) moet de hoofdaanvrager zijn.

Thema kwetsbare ouderen

De zorgvraag van ouderen neemt onder andere door de vergrijzing toe. Ouderen hebben naast functionele beperkingen vaak ook meerdere (chronische) aandoeningen tegelijkertijd, waardoor ze kampen met complexe zorgvragen en extra kwetsbaar zijn.

In 2021 ondersteunt het Zorginstituut met de subsidieregeling projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen Beslissen met kwetsbare ouderen over persoonsgerichte zorg. Uitgangspunt is dat de oudere in zijn of haar specifieke situatie daadwerkelijk baat heeft bij behandeling en dat die helpt om de gestelde doelen te realiseren. Door de informatiestroom tussen de eerste, tweede en derde lijn te verbeteren, kunnen zorgvragers en hun naasten beter worden geholpen in hun zoektocht naar goede informatie over de best passende zorg in hun specifieke vaak complexe situatie.

Ook andere zaken zijn belangrijk voor het leveren van persoonsgerichte zorg aan kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld het bevorderen van goede communicatie en samenwerking. Niet alleen tussen betrokken zorgverleners onderling, maar ook met de oudere en zijn naasten. Zo ontstaan zorg- en ondersteuningsnetwerken, waarin de patiënt en zijn naasten de regie voeren.

Relatie met programma Uitkomstgerichte Zorg

De subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' is het vervolg op de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van de zorg’ (2016-2020). De regeling sluit aan bij het programma ‘Uitkomstgerichte Zorg’ van het ministerie van VWS. De regeling levert input en gebruikt output van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Bekijk de verhouding in het speelveld.  

Meer weten?

Lees het complete nieuwsbericht van het Zorginstituut voor meer details over de subsidieregeling en de bijbehorende criteria.